lyttevenn prosjekt

Har du lyst å bli Lese/lyttevenn?

Lesevenner er gjerne pensjonister som finner det spennende og hyggelig å treffe barn i 7 til 9 års alder og samarbeide om lesetrening. Lesetreningen foregår på skolen i skoletiden. Pensjonistene (og andre som har tid og interesse) skal ikke lese for barna, men lytte til barnas lesing og hjelpe til med vanskelige ord og leseforståelse. Vi har av samme årsak planer om å endre navnet til ”lyttevennprosjektet”

Målsettingen er ikke kun lesetrening, men også mulighet til å utvikle kontakten over den såkalte generasjonskløften. Erfaring har vist at det utvikler seg vennskap mellom lesevennen og eleven, derav navnet på prosjektet. I en slik ”setting” blir elevene trygge.

Aktive eldre som ressurs i skolen    

 I de siste årene har det gjennom internasjonale undersøkelser vært fokusert på at norske elever kommer dårlig ut i forhold til elever i andre land når det gjelder leseferdigheter. Dette har norske myndigheter forsøkt å løse gjennom ny skolereform og nye lærerplaner. Reformen fokuserer mye på at lesing skal styrkes. Målet er at elvene må utvikle seg til gode lesere i løpet av småskoletrinnet, noe som vil lette skolegangen i det videre læringsforløpet. 

Kan vi skape en forbindelseslinje mellom aktive eldre som er glad i å lese og barn som har lyst til å lære det?

Når vi leser er hele poenget at vi skal forstå det vi leser, men i begynnelsen vil det å koble sammen bokstaver og lyder, for så å huske hva slags ord det blir, være så krevende at det kan gå ut over forståelsen. Derfor er det viktig at barn hele tida blir minnet om at de også må forstå det de leser. Det blir de for eksempel når vi snakker med dem om teksten de har lest, hva ordene betyr, og hva teksten forteller oss. 

I 2. og 3. klasse trenger barna mye trening i å lese slik at lesinga blir automatisert. Først da får de fullt ut konsentrere seg om innholdet. 

Hvem kan være lesevenn og hva forventes av en lese-/ lyttevenn?

Alle som har lyst til å være sammen med barn, er glad i å lese, og har lyst til å bruke litt av sin ledige tid til å kombinere disse to interessene, kan bli lesevenn. Lesevennene skal ikke læte barna å lese, men barna trenger å øve seg på å lese for å bli glad i lesing. De skal være gode lyttere, positive, oppmuntrende, og de kan hjelpe litt forsiktig hvis barna står fast. Det kan også være lurt å prate med barna om det de har lest, det styrker forståelsen.

Som lesevenn får du ikke lønn, men du får dekket faktiske utgifter som for eksempel kjøreutgifter. Alle lesevennene må kunne lever vandelseattest for å kunne bli godkjent som lesevenn. Dette hjelper vi deg meg på skolen.


Når begynner prosjktet?

 Prosjektet startet som et prøveprosjekt på Liknes Barneskole våren 2011 og ble en stor suksess. Vi ønsker derfor å videreføre prosjektet etter høstferien og frem til påske. Hvis det vi får nok frivillige prøver vi eventuelt å utvide til andre skoler i kommunen.

Det er satt opp disse tidspunktene for lesevenner ved Liknes Barneskole høsten 2011:

  • Tirsdager:   kl. 09.30 – 11.30
  • Onsdager:  kl. 09.30 – 11.30 

Du står selv fritt til å velge når det passer deg. Skulle du av en eller annen årsak ikke ha mulighet til å komme en dag, sier du bare fra til skolen som ordner med vikar. 

Ta kontakt med Frivilligsentralen eller Sigbjørn Risnes i Eldrerådet hvis du ønsker å vite mer eller ønsker å melde deg som lese/lyttevenn.

Kontakt info: Sigbjørn Risnes - 47632650 - Leder Eldrerådet
                    Irene G Sandtorv - 38350286 - Frivilligsentralen (9-15) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiale media

2021 © Kvinesdal Frivilligsentral